Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA PARTNERÓW
1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Partnerów korzystających z
Serwisu internetowego dostępnego w domenie www.bagexpress.pl (zwana dalej „Serwisem
internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych
osobowych. Polityka ma charakter informacyjny. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką litera
mają takie samo znaczenie jak przypisane im w Regulaminie współpracy handlowej z Partnerami, chyba że
co innego wynika z niniejszej Polityki.
2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Partnerów korzystających z Serwisu internetowego
jest Sprzedający, tj. Conversion Group Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (kod 33-100) przy ul. Ablewicza 13/2, 33-100 Tarnów, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod
numerem KRS 0000793833, adres do korespondencji i wysyłki: Conversion Group Sp zoo. ul. Piaskowa 3,
24-100 Puławy, NIP: 873-327-20-23, REGON: 383825650, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł
w całości opłaconym, email: biuro@bagexpress.pl (zwana dalej także jako „Administrator danych osobowych”).
3. Podczas korzystania z Serwisu internetowego poprzez rejestrację Konta, i/lub kontaktując się z
Administratorem danych osobowych (mailowo, czy też za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w
Serwisie internetowym w zakładce Kontakt z nami), Partner przekazuje Administratorowi swoje dane
osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres prowadzenia działalności, NIP.
4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
4.1. rejestracja Konta w Serwisie internetowym – Partner, który chce zawrzeć ze Sprzedającym Umowę o
współpracy handlowej musi zarejestrować Konto w Serwisie internetowym i podać swoje dane osobowe
takie jak imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres prowadzenia działalności, NIP. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne, by zawrzeć ze Sprzedającym Umowę o współpracy handlowej. Dane
przekazane podczas rejestracji Konta wykorzystywane są jedynie w celu wykonania Umowy o
współpracy handlowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem
RODO”). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez okres
obowiązywania Umowy o współpracy handlowej. Zakończenie współpracy z Partnerem nie prowadzi
jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane
Partnera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem i realizacją Umowy
o współpracy handlowej, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym
mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Partner może w każdej chwili sprostować swoje
dane zapisane w bazie klientów Sprzedającego. Partnerowi przysługuje także również prawo do
przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;
4.2. kontakt Partnera z Administratorem danych osobowych, - kontaktując się za pośrednictwem poczty
elektronicznej, czy też przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt z nami w
Serwisie internetowym, Partner przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako
adres nadawcy wiadomości, dodatkowo może także podać swoje imię i nazwisko, nr telefonu
kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych
mógł nawiązać kontakt z Partnerem. Dane Partnera są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z
Administratorem danych osobowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO, czyli zgoda Partnera wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po
zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby
wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji
może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie
określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Partner ma prawo do domagania się przedstawienia
historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała
archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi
na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami
ze strony Partnera.
5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Partnera w celu realizacji przez
innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z
Umów o współpracy handlowej zawieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone
w przepisach prawa.
6. Administrator danych osobowych informuje, że Partner ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych,
prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych
użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Partner ma także prawo do wniesienia
skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasadyzwiązane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia
RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Partnera nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać
Partnerowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.
7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie
użycza zgromadzonych danych osobowych Partnerów osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej
Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Partnera, albo na żądanie uprawnionych na podstawie
prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).
8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Partnera w sposób zgodny
z zakresem udzielonego przez Partnera zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia
RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Partnerów przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu
danych osobowych.
9. Odbiorcami danych osobowych Partnerów, którym Administrator danych osobowych może przekazywać
dane Partnerów są podwykonawcy Administratora danych osobowych, czyli podmioty, z których usług
Administrator danych korzysta przy przetwarzaniu danych, np. firma zapewniająca hosting strony
internetowej - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
podmioty, które przy świadczeniu na rzecz Administratora danych osobowych usług związanych ze
wsparciem technicznym, programistycznym Serwisu internetowego mogą potencjalnie uzyskać dostęp do
danych osobowych Partnera. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza
przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa
danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
10. Witryna internetowa www.bagexpress.pl zawiera także linki do innych stron internetowych
nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić
odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez
administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy
tylko Serwisu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Partner zapoznał się z
właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na
przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Partner czyni to na własną odpowiedzialność.
11. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych
przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu internetowego). W przypadku
wprowadzenia zmian, Partner zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed
dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w
Serwisie internetowym, a dodatkowo Partner otrzyma także informację o zmianach w Polityce drogą
mailową.
12. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Partner ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym
odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
13. Partner proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich
stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu
internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej
Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Partnerze, informacji jakie na dane na temat Partnera posiada
Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza - Partner proszony jest o kontakt z
Administratorem danych osobowych mailowo: biuro@bagexpress.pl

Hurtownia torebek bagExpress © 2020. All rights reserved. | Wsparcie Techniczne: Agencja Covertio

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę Nidea sp. z o.o. z partnerami w zakresie zamówień, obsługi należności i wymiany dokumentów.