Regulamin współpracy

Regulamin współpracy handlowej z Partnerami
Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki współpracy handlowej Sprzedającego i Partnera w
zakresie sprzedaży Towarów będących w aktualnej ofercie sprzedaży Sprzedającego na zasadzie tzw.
dropshippingu.
ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Nidea Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (kod 20-810) przy ul. Bursaki 15, 20-150
Lublin, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433971, adres do korespondencji i wysyłki: Nidea
Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 15, 24-100 Puławy, NIP: 946-264-09-74, REGON: 061464539, o
kapitale zakładowym w wysokości 20 000 zł w całości opłaconym, email: biuro@nidea.pl;
2. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego w języku polskim pod
adresem URL: www.bagexpress.pl służący do prezentacji aktualnej oferty Towarów oferowanych
przez Sprzedającego;
3. Partner - przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
także w formie spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) prowadzący działalność gospodarczą na
terytorium RP oraz prowadzący aktywny Sklep internetowy, konto na portalu internetowym,
zawierający z Kupującym umowę sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego;
4. Kupujący –
klient Partnera zawierający z Partnerem umowę sprzedaży Towarów za
pośrednictwem Sklepu internetowego Partnera;
5. Sklep internetowy – prowadzona przez Partnera strona internetowa zawierająca zorganizowany
system informatyczny i umożliwiająca dokonywanie zakupu Towarów oferowanych przez
Dostawcę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
6. Towar lub Towary – oferowane przez Partnera do sprzedaży w Sklepie internetowym torebki,
portfele, plecaki, i inne akcesoria skórzane, które prezentowane są w poszczególnych kategoriach
na stronach Serwisu internetowego;
7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
zawarta pomiędzy Partnerem, a Kupującym, z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego;
8. Umowa o współpracy handlowej – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Partnerem za po-
średnictwem Serwisu internetowego na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
9. Konto - narzędzie dostępne w systemie Serwisu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail
(Login) i Hasła, umożliwiające Partnerowi przeglądanie działań podejmowanych w ramach
Serwisu internetowego np. przeglądanie zamówionych Towarów, dostęp do faktur;
10. Login – adres e-mail wskazany przez Partnera podczas rejestracji w Serwisie internetowym,
wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
11. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Partnera podczas rejestracji Konta
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Serwisie internetowym;
12. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpo-
średnio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)
Kodeksu cywilnego
13. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.
1025. z późn. zm.);
14. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z
2017 r., poz. 683 z późn. zm.);
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219);
16. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu internetowego przez Partnera.ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
usług drogą elektroniczną.
Informacje podane w Serwisie internetowym (w szczególności dotyczące cen widocznych w
Serwisie internetowym) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert (określone w art. 71 Kodeksu cywilnego)
skierowanych bezpośrednio do Partnerów.
Sprzedający jedynie prezentuje Towary w Serwisie internetowym i nie ma wpływu na
wykonanie umowy sprzedaży Towarów zawartej w Sklepie internetowym Partnera. Sprzedaż
Towarów na rzecz Kupującego następuje bezpośrednio przez Sprzedającego, który zarządza
Sklepem internetowym, na zasadach wskazanych w regulaminie sprzedaży danego Sklepu
internetowego. Sprzedający nie jest sprzedającym Towary Kupującemu, ani stroną
transakcji dokonywanych przez Kupujących w Sklepie internetowym. Sprzedający nie
odpowiada również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Partnera umowy sprzedaży
zawartej przy użyciu Sklepu internetowego Partnera.
Sprzedający zaleca Kupującym przed dokonaniem zakupu Towarów w Sklepie internetowym
zapoznanie się z regulaminem Sklepu internetowego oraz ze szczegółowymi danymi i
informacjami o Towarze i danymi o Partnerze - podmiocie prowadzącym Sklep internetowy, a
także sprawdzenie dostępnych form płatności oraz sposobów i kosztów dostawy.
Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu internetowego lub strony www.bagexpress.pl przez
Partnerów do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Serwisu internetowego
w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub
uzasadnione interesy Sprzedającego.
W celu korzystania z Serwisu internetowego Partner powinien we własnym zakresie uzyskać
dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i
poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe dla Partnera
dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna,
d. włączona obsługa plików cookies oraz skryptu Java.
Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo lub za pośrednictwem formularza
udostępnionego Serwisie internetowym w zakładce Kontakt z nami. Wszelkie dane kontaktowe
Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie internetowym w zakładce
Kontakt z nami.
Partner zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadamiania Sprzedającego w formie pisemnej o:
a) zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy, pod rygorem uznania doręczenia na poprzedni
adres za skuteczne doręczenie;
b) zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli.
W przypadku niedotrzymania zobowiązania o którym mowa w ust. 8. powyżej, Partner pokryje
Sprzedającemu wszystkie koszty wynikłe z posiadania przez Sprzedającego nieaktualnych
informacji.
ROZDZIAŁ III - ZAWARCIE UMOWY O WSPÓŁPRACY ZE SPRZEDAJĄCYM:
1. Partner zainteresowany zawarciem Umowy o współpracy handlowej proszony jest o wypełnienie i
przesłanie elektronicznie do Sprzedającego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie
internetowym pod adresem: bok@bagexpress.pl.
2. Przy wypełnianiu formularza Partner proszony jest o postępowanie zgodnie z instrukcjami w nim
zawartymi, w szczególności o podanie danych firmy, dołączenie wskazanych dokumentów.
3. Po przesłaniu formularza, Partner otrzyma drogą mailową, na adres e-mail wskazany w
formularzu, informację z potwierdzeniem otrzymania oferty o nawiązaniu współpracy przez
Sprzedającego.4. Przez okres 3 dni od otrzymania formularza Sprzedający dokonuje weryfikacji Partnera, w razie
przyjęcia przez Sprzedającego oferty o Partnera o nawiązaniu współpracy, Partner otrzyma na
wskazany przez siebie adres email, zwrotną wiadomość z potwierdzeniem zawarcia Umowy o
współpracy handlowej, a także instrukcjami w zakresie rejestracji Konta w Serwisie internetowym,
wyrażenia zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Z chwilą otrzymania przez Partnera
maila zwrotnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim dochodzi pomiędzy Sprzedającym, a
Partnerem do zawarcia Umowy o współpracy handlowej na warunkach jak wskazane w niniejszym
Regulaminie.
5. Umowa o współpracy handlowej może być zawarta za pośrednictwem Serwisu internetowego
jedynie z Partnerem który zarejestruje Konto w Serwisie internetowym.
6. Zawierając ze sprzedającym Umowę o współpracy handlowej, Partner powierza Sprzedającemu do
przetwarzania dane osobowe Kupujących w celu realizacji Umowy o współpracy handlowej, w
szczególności w celu wysyłki Towaru do Kupującego, rozpatrzenia reklamacji Kupującego. Zasady
powierzenia przetwarzania danych zawarte są w Załączniku nr 1 do Umowy.
ROZDZIAŁ IV – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ PARTNERA I WYDANIE TOWARU:
1. W celu składania do sprzedającego Zamówień na Towary Partner musi założyć Konto w Serwisie
internetowym. Partner proszony jest o zachowanie Hasła w poufności. Hasło do Konta nie jest
znane Sprzedającemu. Konto jest niezbywalne, bezpłatne. Partnerowi nie wolno korzystać
z innych Kont oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania ze swojego Konta, w tym
Loginu i Hasła dostępu do Konta. Każdy Partner może posiadać tylko jedno Konto. Ilość i
asortyment sprzedawanych Towarów będą każdorazowo uzgodnione pomiędzy Partnerem, a
Sprzedającym.
2. Partner niezwłocznie po potrzymaniu zamówienia na określony Towar z oferty Sprzedającego,
składa zamówienie w Serwisie internetowym logując się do panelu Kupującego za pomocą
swojego Konta przy użyciu ustalonego Loginu i Hasła i podając niezbędne dane, w szczególności
zamawiany Towar, sposób dostawy i dane Kupującego.
3. Partner ma możliwość wysyłania zamówień w sposób automatyczny z swojego Sklepu
internetowego, używając udostępnionego przez Sprzedającego API w Serwisie internetowym.
Dokumentacja API znajduje się pod adresem: http://bagexpress.pl/api/docs Wdrożenie rozwiązań
informatycznych w Sklepie internetowym Partnera, leży po stronie Partnera. Partner ma także
dostęp do modułu Allegro, który umożliwia wystawianie aukcji bezpośrednio z Serwisu
internetowego, a także automatyczny import zamówień z konta Allegro Partnera.
4. Wydanie Towaru następować będzie w magazynie Sprzedającego. Dostawa realizowana jest przez
Sprzedającego bezpośrednio do klienta Partnera, czyli do Kupującego.
5. Partner może wybrać jedną z form dostawy:
a)
odebrać zapakowany przez Sprzedającego towar własnym transportem,
b)
skorzystać z transportu zapewnionego przez Sprzedającego.
6. Wydanie Towaru następuje w momencie przekazania Towaru do transportu.
7. Strony każdorazowo będą uzgadniać sposób i termin odbioru Towaru.
ROZDZIAŁ V – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KUPUJĄCEGO,
REKLAMACJA KUPUJĄCEGO:
1. Sprzedający udziela na sprzedane Towary gwarancji, treść oświadczenia gwarancyjnego stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W razie roszczeń reklamacyjnych Kupującego, Partner
po przesłaniu opisu i przyczyn uszkodzeń wraz ze zdjęciami i informacją o konieczności przesłania
Towaru, przesyła go bezpośrednio Sprzedającemu. Sprzedający jest uprawniony do oceny
okoliczności faktycznych i rozpatrzenia reklamacji. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji
odesłanie Towaru do Kupującego następuje na koszt Partnera.
2. Sprzedający zobowiązuje się do przyjmowania od Kupujących Towarów zamawianych przez
Partnera zgodnie z postanowieniami ust. 2. niniejszego paragrafu, co do których Kupujący złożył
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu
internetowego Partnera, zgodnie z postanowieniami art. 27 i n. Ustawy konsumenckiej. Obowiązki
informacyjne, o których mowa w Ustawie konsumenckiej w stosunku do Kupującego będącego3.
4.
5.
6.
Konsumentem spoczywają na Partnerze. Rozliczenie się z Kupującym z tytułu zwrotu należności w
przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży także spoczywa na Partnerze.
W razie otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Partner
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o danych Kupującego, nazwie
i ilości Towaru, który zostanie zwrócony przez Kupującego oraz, o ile to możliwe do przesłania
skanu takiego oświadczenia, lub otrzymanej mailowo wiadomości o odstąpieniu od umowy, na
adres mailowy Sprzedającego: zwroty@nidea.pl
Jeżeli wraz ze zwracanym Towarem Sprzedający otrzyma od Kupującego oświadczenie o
odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość z Partnerem, Sprzedający niezwłocznie
poinformuje o tym Partnera na wskazany przez niego adres mailowy, przekazując mu dane
Kupującego, informacje o nazwie Towaru oraz ilości Towaru.
Rozliczenie należności z Partnerem za przyjęte od Kupujących zwracane Towary nastąpi na
fakturze wystawianej Partnerowi przez Sprzedającego.
W przypadku, gdy wartość Towaru zwracanego przez Kupującego ma mniejszą wartość wskutek
korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedający ma prawo do zmniejszenia, odpowiednio
do utraty wartości Towaru, kwoty należnej Partnerowi za przyjęty zwrot Towaru.
ROZDZIAŁ VI - WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Partner przystępując do formuły sprzedaży na zasadach tzw. dropshippingu zobowiązuje się
dokonywać na rzecz Sprzedającego rocznej opłaty w kwocie 0 zł netto (słownie: zero złotych), na
która składają się następujące koszty:
a) udostępnienie opisów Towarów i zdjęć - zdjęcia są hostowane na serwerach Sprzedającego,
b) pomoc informatyczna w integracji Sklepu internetowego Partnera - możliwość uzyskania
spersonalizowanego pliku CSV/XML dla każdej platformy sprzedażowej,
c) dostęp do modułu Allegro;
d) dostęp do API na Platformie B2B,
e) dostęp do materiałów marketingowych,
f) wsparcie techniczne.
2. W razie rozwiązania Umowy o współpracy handlowej, opłata nie ulega zwrotowi. Opłata płatna
jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o współpracy handlowej. Po upływie roku opłata
płatna jest każdorazowo w terminie 14 dni od dnia zakończenia się okresu. Pierwszy okres
rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy o współpracy handlowej.
3. Partner każdorazowo dokonując zamówienia Towaru, zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny,
na którą składa się cena Towaru oraz:
a) cena dostawy – w razie gdy Sprzedający zapewnia Partnerowi transport do Kupującego -
zgodnie z cennikiem w Serwisie internetowym (https://bagexpress.pl/p/15/zakupy/dostawa),
b) cena opakowania – 2,5 zł brutto za szt. – w razie, gdy Partner organizuje transport, a
Sprzedający zapewnia gotowe do transportu zapakowane Towary.
4. Po podpisaniu Umowy, Partner uzyskuje pakiet hurtowy na zakup Towarów („Pakiet hurtowy”)
typu GOLD na start.
5. Partner ma możliwość uzyskania wyższego Pakietu Hurtowego ( DIAMOND, Indywidualny rabat)
przez:
a) zamówienie jednorazowe na kwotę przekraczającą próg kwotowy dla wyższego Pakietu
hurtowego; lub
b) przez sumę zamówień w okresie ostatnich 30 dni - ta suma wyliczana jest codziennie
automatycznie przez system Serwisu internetowego w oparciu o zamówienia z statusem
zapłacone lub zrealizowane. Jeśli suma przekroczy próg uzyskania wyższego pakietu, taki
Pakiet Hurtowy zostanie automatycznie uruchomiony dla Partnera następnego dnia o godzinie
7.00.
6. Każdy uzyskany Pakiet hurtowy ważny jest przez 12 kolejnych miesięcy, ale jeżeli w tym okresie
zamówienia Partnera przekroczą próg kwotowy dla wyższego pakietu, wówczas zostanie mu
przyznany pakiet wyższy. Wyższy Pakiet hurtowy zostanie automatycznie uruchomiony dla
Partnera następnego dnia o godzinie 7.00.7. Po upływie ważności danego Pakietu hurtowego, nowy pakiet przyznawany jest w oparciu o
zsumowane kwoty zamówień dokonanych przez Partnera za pośrednictwem Konta w Serwisie
internetowym w okresie ostatnich 30 dni.
8. Ceny hurtowe Towarów są ustalane indywidualnie przy każdej transakcji. Aktualny Pakiet hurtowy
będzie dostępny dla Partnera na jego Koncie w Serwisie internetowym.
9. Po otrzymaniu płatności zamówienie jest realizowane. W celu przyspieszenia realizacji
zamówienia, Sprzedający akceptuje także przesłane mu, potwierdzenie dokonania płatności w
formie pliku .PDF wygenerowanego z banku Partnera.
10. Sprzedający w terminie do 7 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego wystawia
zbiorczą fakturę za zrealizowane zamówienia, którą Partner wyraża zgodę otrzymywać
elektronicznie. Sprzedający wysyła fakturę na serwer w terminie 2 dni od daty jej wystawienia.
Faktura dostępna jest dla Partnera do pobrania online po zalogowaniu się na Konto w Serwisie
internetowym w zakładce Moje faktury.
11. Wpłaty należności Partnera będą następować w następujących formach: na konto bankowe
Sprzedającego, paypal, płatności online z prowizją platformy dotpay (+2,0%), w kasie
Sprzedającego.
12. Czas realizacji płatności obciąża Partnera, tzn. za termin wykonania płatności będzie uważany:
a) w przypadku płatności przelewem - dzień wpływu należności na konto Sprzedającego.
Odnosi się to również do płatności paypal i płatności online z prowizją platformy dotpay
(+2,0%);
b) w przypadku płatności gotówką – dzień wpłaty należności do kasy Sprzedającego.
ROZDZIAŁ VII - WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O WSPÓŁRPACY HANDLOWEJ:
1. Umowa o współpracy handlowej zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej
rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze Stron, w formie
pisemnej.
2. Sprzedający może rozwiązać Umowę o współpracy handlowej pisemnie ze skutkiem
natychmiastowym z następujących powodów:
a) naruszenie postanowień niniejszej Umowy o współpracy handlowej lub niewypełnianie
jakiegokolwiek innego zobowiązania Partnera wobec Sprzedającego,
b) działania Partnera przynoszące straty finansowe lub godzące w dobre imię Sprzedającego
mogące powodować utratę zaufania klientów do Sprzedającego, w szczególności niechlujne
przedstawienie Towarów i/lub opisów Towarów Sprzedającego w ofertach sprzedaży Partnera
kierowanych do Kupujących, podawanie nieprawdziwych informacji o właściwościach
Towarów Sprzedającego, przesyłanie tzw. spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej
dot. towarów Sprzedającego, itd.
3. W razie wypowiedzenia Umowy o współpracy handlowej Sprzedający nie jest zobowiązany
realizować zamówienia Partnera, a Konto Partnera w Serwisie internetowym zostanie niezwłocznie
zablokowane.
ROZDZIAŁ VIII- POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu
internetowego. W przypadku, gdy usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane przez
Sprzedającego w Serwisie internetowym wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim
niezgodne, nie działają prawidłowo, Partnerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Patnerzy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail:
biuro@nidea.pl Partnerzy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji o
szczegółowe opisanie zgłaszanych zastrzeżeń, a także o wskazanie swojego adresu email do celów
kontaktu.
3. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od
złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia
Partner zostanie poinformowany przez Sprzedającego na wskazany adres email.
4. Partner rejestrując Konto w Serwisie internetowym i/lub kontaktując się ze Sprzedającym
(mailowo, czy też za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie internetowym)przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy,
siedziby, adresu email, nr telefonu, NIP
5. W przypadku kontaktu ze Sprzedającym i/lub rejestracji Konta przez Partnera podstawą
przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie czynności, na żądanie Partnera,
zmierzających do zawarcia Umowy o współpracy handlowej lub zaoferowania Partnerowi
Towarów, które sprzedaje Sprzedający.
6. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Pozostałe informacje nt. ochrony danych
osobowych przekazywanych przez Partnera w trakcie korzystania z Serwisu internetowego
znajduje się w Polityce prywatności dla Partnerów, która stanowi integralną część Regulaminu.
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy o współpracy handlowej
rozstrzygnięte będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową o współpracy handlowej zastosowanie mieć
będą przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie
ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
10. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu internetowego, w tym jego kompozycji i
układu (layout) przysługują Sprzedającemu.
11. Sprzedający jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym
Regulaminem z przyczyn technicznych, jednakże w takim przypadku informacja o przerwie
technicznej zostanie zamieszczona w Serwisie internetowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
Sprzedający dołoży także należytej staranności, aby planowane przerwy trwały możliwie najkrócej.
W celu uniknięcia wątpliwości należy przyjąć że planowane przerwy techniczne w świadczeniu
usług nie będą traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonywania zobowiązania ze
strony Sprzedającego.
12. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych
przyczyn (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad działania Serwisu internetowego).
W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Partner zostanie powiadomiony z
co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia
informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona w Serwisie internetowym, a Partnerzy
otrzymają informację o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres email wskazany przy
rejestracji Konta). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Partner ma prawo do
rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego i wypowiedzenia Umowy o współpracy
handlowej. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Partnera do rezygnacji z korzystania z Serwisu
internetowego w każdym czasie.
13. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu internetowego.
14. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z
obowiązującymi przepisami prawa.
Lublin, dnia 5 luty 2019 roku
Załącznik nr 1 – ZASADY POWIERZENIA SPRZEDAJĄCEMU DO PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH
§1.
1. Administratorem zbioru danych osobowych pod nazwą: Baza klientów Sklepu internetowego,
zwana dalej „Bazą Danych” jest Partner.
2. Partner wraz z zawarciem Umowy o współpracy handlowej powierza Sprzedającemu do
przetwarzania dane osobowe Kupujących w celu realizacji Umowy o współpracy handlowej.
3. Partner wyraża także zgodę na dalsze powierzenie przez Sprzedającego przetwarzania danych w
Bazie Danych wyłącznie w celu realizacji Umowy o współpracy handlowej, kurierom, firmo
dostarczającym Towary do Kupujących.4. Sprzedający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, doświadczeniem, wiedzą
i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie obowiązków
wynikających z Umowy zgodnie z jej treścią i przepisami prawa, w szczególności Sprzedający
zobowiązuje się w ramach świadczonej usługi przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w Umowie o współpracy handlowej, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”).
5. Partner powierza Sprzedającemu do przetwarzania dane osobowe z Bazy Danych z
wykorzystaniem zasobów informatycznych posiadanych przez Sprzedającego, a Sprzedający
zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z Umową o współpracy handlowej i przepisami
prawa przetwarzania. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje następujący zakres
czynności: przeglądanie, utrwalanie, przechowywanie, usuwanie.
6. Sprzedający przetwarzać będzie dane osobowe objęte Bazą Danych wyłącznie w siedzibie
Sprzedającego, adres: Nidea Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 15, 24-100 Puławy. Zmiana miejsca
przetwarzania danych wymaga pisemnej zgody Partnera.
§2.
1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
– imię i nazwisko Kupującego,
– adres (kod pocztowy, miasto, ulicę, nr domu, nr mieszkania),
– adres e-mail, nr tel.
– NIP, REGON,
– _____________________
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przez Sprzedającego obowiązków
wynikających z Umowy o współpracy handlowej (wysyłka Towarów do Kupującego,
rozpatrzenie reklamacji Kupującego, przyjęcie zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy
sprzedaży przez Kupującego). Sprzedający jest upoważniony do przetwarzania danych wyłącznie
w zakresie niezbędnym do wykonania zadania określonego w zadaniu pierwszym.
3. Sprzedający zobowiązany jest do każdorazowego informowania Partnera bez zbędnej zwłoki, o
wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Partnera jako administratora
danych osobowych, Sprzedającego na podstawie przepisów związanych z ochroną danych, a
także o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
§3.
1. Sprzedający nie może powierzyć dalej przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Partnera
osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Partnera, z zastrzeżeniem postanowień §1. ust. 3. powyżej.
2. W przypadku gdy Sprzedający na podstawie zgody Partnera powierzy przetwarzanie danych
osobowych uzyskanych od Partnera (zwane dalej jako „Podpowierzenie”) osobie trzeciej (zwany
dalej jako „Podwykonawca”) zobowiązany jest do wypełnienia następujących warunków:
a) Sprzedający powiadomi uprzednio Partnera mailem lub w formie pisemnej, o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
b) zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z zasad zawartych w
niniejszym dokumencie,
c) Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów związanych z procesami i czynnościami
wynikającymi z zasad zawartych w niniejszym dokumencie,
d) Podpowierzenie nie naruszy interesów Sprzedającego, ani Partnera jako administratora danych
osobowych,
e) umowa Podpowierzenia zostanie zawarta z Podwykonawcą na piśmie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania przetwarzania danych osobowych,
f) Sprzedający zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego informowania
Sprzedającego i Partnera bez zbędnej zwłoki, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować
odpowiedzialnością Partnera, Sprzedającego lub Podwykonawcy na podstawie przepisów
związanych z ochroną danych, a także o kontrolach dotyczących przetwarzania danych
osobowych,3.
4.
5.
6.
g) po zakończeniu obowiązywania umowy Podpowierzenia Sprzedający zobowiązuje się
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, uzyskać od Podwykonawcy kopię
przetwarzanych przez niego danych osobowych i rozpocząć/kontynuować ich przetwarzanie w
ramach własnego systemu ochrony danych, a Podwykonawcy zlecić usunięcie bezpowrotnie
tych danych osobowych oraz innych informacji, których przetwarzanie na podstawie
Podpowierzenia zlecił mu Sprzedający oraz uzyskać od Podwykonawcy oświadczenie o
trwałym usunięciu lub pseudonimizacji przetwarzanych danych osobowych,
Sprzedający zobowiązany jest zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien
zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
Sprzedający jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo
zostały wprowadzone do Bazy Danych oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się
je za pomocą urządzeń transmisji danych.
Sprzedający zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu
danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy o współpracy
handlowej.
Sprzedający zobowiązany jest, przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie o
współpracy handlowej, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych osobowych,
do których będzie miał dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych
osobowych, a w szczególności zobowiązuje się:
a) nie kopiować (na jakichkolwiek nośnikach), nie odtwarzać, nie rozprowadzać ani nie
rozpowszechniać lub udostępniać w żaden inny sposób, na rzecz jakichkolwiek osób trzecich,
jakichkolwiek informacji lub danych osobowych przetwarzanych Bazie Danych lub
zbieranych w celu włączenia do Bazy Danych;
b) nie wykorzystywać powyższych informacji lub danych osobowych na swoją własną korzyść
lub korzyść osób trzecich;
c) nie ujawniać środków ochrony i zabezpieczeń stosowanych przez Partnera jako administratora
danych osobowych lub Podpowierzającego w odniesieniu do Bazy Danych osobom
nieupoważnionym.
§4.
1. Partner ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Sprzedającego zasad
przetwarzania danych osobowych.
2. Partner uprawniony jest do kontrolowania przestrzegania wymogów odnoszących się do
przetwarzania danych osobowych w ten sposób, że przedstawiciele Partnera uprawnieni będą do
żądania od osób uprawnionych ze strony Sprzedającego do kontaktów z Partnerem, udzielenia
potrzebnych informacji dotyczących przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych,
których mowa w niniejszym dokumencie.
3. Uprawnienia kontrolne, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wykonywane przez
Partnera poprzez złożenie pisemnego wniosku, Sprzedający jest wówczas zobowiązany do
udzielenia informacji nt. przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie do 7 dni
od daty otrzymania wniosku.
4. Najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia wykonania zadań, o których mowa w §2. ust. 2. powyżej
lub od dnia rozwiązania Umowy o współpracy handlowej, Sprzedający dostarczy Partnerowi
kopię przetwarzanych danych danych, o ile takową posiada, a także Sprzedający zobowiązany jest
usunąć bezpowrotnie wszystkie dane osobowe objęte Bazą Danych, które przetwarzał w związku
z wykonywaniem Umowy o współpracy handlowej oraz dostarczyć Partnerowi oświadczenie o
trwałym usunięciu lub pseudonimizacji przetwarzanych danych osobowych. Przez usunięcie
danych osobowych, o którym mowa w ust. 4. powyżej niniejszego paragrafu, rozumieć należy
zniszczenie tych danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie
tożsamości osoby, której dane dotyczą.
§5.1. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w §2. ust. 2.
powyżej, obejmuje również wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków przez Sprzedającego na
podstawie Umowy o współpracy handlowej.
2. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych
osobowych Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie:
a) poinformować o tym Partnera podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia;
b) ustalić przyczynę naruszenia;
c) podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych
osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami;
d) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności
naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości.
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE
1. Nidea Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (kod 20-810) przy ul. Bursaki 15, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000433971, NIP: 946-264-09-74, REGON: 061464539, o kapitale zakładowym w wysokości
20 000 zł w całości opłaconym, dalej określana jako Gwarant, niniejszym gwarantuje, że
sprzedawane produkty są wolne od wad fabrycznych.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu produktu. Terytorialny zasięg ochrony
gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie produktu lub jego części
wynikłe z innych przyczyn niż wady w nich tkwiące. W szczególności nie ponosi
odpowiedzialności za:
a) wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy zakupie, w tym mogące wystąpić w
wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania, użytkowania (np. przemoczenia, złej
konserwacji, noszenia w torebce zbyt ciężkich przedmiotów), lub w wyniku wypadku;
b) naturalne zużycie produktu wskutek eksploatacji, w szczególności zabrudzenia,
c) różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania, otarcia bądź zmarszczenia powstałe w trakcie
użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości skóry;
d) uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem produktu;
e) uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Gwaranta;
f) wady powstałe wskutek niedbałości sprzedającego i/lub kupującego;
g) uszkodzenia skóry spowodowane działaniem promieni słonecznych, wystawieniem produktu na
zbyt wysokie lub niskie temperatury, otarciami, kontaktem produktu z kwasami,
rozpuszczalnikami, ewentualnie innymi roztworami chemicznymi, wodą;
h) wady powstałe wskutek nieprawidłowej konserwacji i zabezpieczenia produktu przed
działaniem warunków atmosferycznych (skórzane produkty należy zabezpieczać pastą do
pielęgnacji; nie powinny być suszone na słońcu, wystawiane na deszcz i inne ciężkie warunki
atmosferyczne);
i) zmatowienie, odbarwienie metalowych elementów produktu (metalowe elementy należy
polerować suchą szmatką, by nie utraciły kolorytu);
j) produkty niepełnowartościowe (uszkodzone) i zakupione po obniżonej cenie;
4. Gwarant udziela gwarancji wyłącznie na produkty zakupione do użytku prywatnego. Gwarancja
nie dotyczy produktu zakupionego w związku z działalnością gospodarczą.
5. Jeżeli Gwarant uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas produkt zostanie naprawiony,
wymieniony na nowy lub też obniżona zostanie cena sprzedaży produktu.
6. W przypadku, gdy reklamowany produkt nie występuje już w ofercie handlowej Gwaranta,
uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wyboru innego dowolnego produktu z oferty
Gwaranta o cenie równej lub wyższej od reklamowanego, przy wyrównaniu różnicy ceny.
7. W przypadku pojawienia się wad produktu w okresie ważności gwarancji, uprawniony z gwarancji
powinien przesłać zakupiony produkt na adres: Nidea Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 15, 24-100
Puławy, dołączając formularz reklamacji, oświadczenie gwarancyjne oraz kopię dowodu zakupu.
Brak kopii dowodu zakupu uprawnia Gwaranta do odmowy rozpatrzenia reklamacji.8. Koszt wysyłania produktu uprawnionemu z gwarancji w przypadku nieuznania reklamacji przez
Gwaranta pokrywa sprzedający produkt. Koszt wysyłania uprawnionemu z gwarancji produktu
nowego lub naprawionego w przypadku uznania reklamacji pokrywa Gwarant.
9. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu od uprawnionego do
skorzystania z gwarancji.
10. Karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu. W przypadku zagubienia karty
gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.
11. Gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Hurtownia torebek bagExpress © 2019. All rights reserved. | wykonanie BITS LAB

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę Nidea sp. z o.o. z partnerami w zakresie zamówień, obsługi należności i wymiany dokumentów.